2 Ревизии (main)

Автор SHA1 Съобщение Дата
Achim D. Brucker 1d11150cfa Fixed BibTeX entry. преди 8 месеца
Achim D. Brucker 8c3a75a34c Initial commit. преди 8 месеца