Преглед на файлове

Initial commit.

tags/afp-UPF-current-Isabelle2019
Achim D. Brucker преди 1 година
родител
ревизия
0e44f9d23d
променени са 1 файла, в които са добавени 10 реда и са изтрити 0 реда
  1. +10
    -0
      .ci/Jenkinsfile

+ 10
- 0
.ci/Jenkinsfile Целия файл

@@ -0,0 +1,10 @@
pipeline {
agent any
stages {
stage('Build') {
steps {
sh 'docker run -v $PWD/UPF:/UPF logicalhacking:isabelle2018 isabelle build -D /UPF'
}
}
}
}

Loading…
Отказ
Запис